jutorul de deces 2022 a fost majorat.

Tot ce trebuie să știi despre ajutorul de deces 2022. Află la ce sumă ajunge și care sunt actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces în anul 2022.

Ajutorul de deces 2022 a fost majorat conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat, astfel încât beneficiarii vor primi o sumă cu 13% mai mare începând de anul acesta.

Ce valoare are ajutorul de deces 2022

Ajutorul de deces 2022 a fost majorat începând cu 1 ianuarie 2022 cu 13% față de anul anterior conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial.

Ajutorul de deces 2022 se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.

Cuantumul ajutorului de deces 2022 se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

Ajutorul de deces 2022, majorat începând cu data de 1 ianuarie se acordă în cazul decesului:

*asiguratului;
*pensionarului;
*unui membru de familie care nu era asigurat *sau pensionar la data decesului.

Conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial, valoarea ajutorului de deces 2022 va avea următoarea valoare:

– ajutor de deces 2022 în valoare de 6.095 lei pentru situația în care persoana decedată avea calitatea de asigurat sau de pensionar;

– ajutor de deces în valoare de 3.048 lei pentru situația în care persoana decedată nu avea calitatea de asigurat sau de pensionar.

Care sunt actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces 2022

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces 2022

sunt următoarele:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

• adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

• dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Când se achită ajutorul de deces 2022

Ajutorul de deces 2022 se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

• casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;

• instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Cine beneficiază de ajutor de ajutor de deces 2022

Legislația prevede că, atunci când asiguratul sau pensionarul a decedat, cel care intră în posesia sumei de bani este soțul care a supraviețuit sau părintele, copilul, tutorele legal, etc. Dacă aceste persoane lipsesc, persoana care face dovada că a suportat cheltuielile de deces va beneficia de acest drept.

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

*soţul supravieţuitor;
*copilul;
*părintele;
*tutorele;
*curatorul;
*oricare persoană care dovedeşte cu acte că a *suportat cheltuielile ocazionate de deces, *dacă *nu există altă solicitare din partea *persoanelor menţionate mai sus.

Membru de familie care poate primi ajutor de deces 2022, în sensul legii, poate fi:

*soţul/soţia;
*copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
*părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.