Documentul pe care trebuie sa il completeze milioane de romani.

Declaraţia unică de venit 2022. Termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile

sociale datorate de persoanele fizice (Formular 112) este data de 25 mai 2022, inclusiv, anunță Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Declarația unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual

sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

ANAF recomandă ca declaraţia unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, formularul poate fi depus și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu

confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz).

Declaraţia unică de venit 2022 se depune de către:

persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din

România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de:

indemnizaţia prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor

acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;

indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
indemnizaţia prevăzută la art.6 alin.(1) lit.a) şi/sau lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
avocaţi care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art.XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia unică de venit 2022. Tot miercuri, 25 mai este și termenul pentru depunerea formularului 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat. Prin acest formular, toate persoanele fizice au posibilitatea să dispună direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii şi a unităților de cult, precum şi pentru acordarea de burse private. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Mai exact, cei 3,5% se direcționează din impozitul ANAF îl ia de la persoanele fizice pe următoaree categorii de venituri:

venituri din salarii şi asimilate salariilor;
venituri din pensii;
venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.